1. Alle prijzen van JVL Support zijn aangeduid in euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. De prijzen omvatten geen enkele belasting of taks welke op de verkochte zaken wordt geheven of moet worden geheven. Alle betalingen worden uitgevoerd in euro door storting op de rekening van JVL Support, vermeld op de factuur, behoudens ingeval van andersluidend schriftelijk akkoord van JVL Support. Indien de betaling per cheque in een bepaald geval door JVL Support zou worden aanvaard, gebeurt dit enkel onder voorbehoud van een goede afloop en zal de betaling door de Klant slechts als uitgevoerd worden beschouwd wanneer de kredietinstelling de rekening van JVL Support zal hebben gecrediteerd met het bedrag van deze cheque.

2. De informatie op deze site wordt steeds met zorg verzameld, maar is onder voorbehoud. Prijzen en specificaties zijn niet bindend. Getoonde afbeeldingen en specificaties zijn louter illustratief en niet bindend.

3. Door het plaatsen van een order bij JVL Support, verleent de Klant uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming dat zijn persoonsgegevens door JVL Support verwerkt mogen worden conform de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de Klant die verwerkt worden, zijn onder meer: naam, adres, telefoon & gsm-nummer, e-mailadres, bankgegevens. JVL Support zal de persoonsgegevens van de Klant louter en alleen verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van orders en directe marketing van JVL Support. JVL Support zal de persoonsgegevens van de Klant niet doorgeven aan enige derde persoon. De Klant heeft steeds het recht zijn of haar gegevens in te kijken, in voorkomend geval, op verbetering van deze gegevens die op hem of haar betrekking zouden hebben. De Klant kan zich verzetten tegen een verwerking van diens gegevens voor directe marketingdoeleinden door JVL Support hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De Klant erkent en aanvaard dat de schade die de Klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden dewelke daartoe geenszins enige toestemming hebben verkregen, nooit op JVL Support verhaald kan worden.

4. De door JVL Support aan de Klant meegedeelde termijn voor de levering van de goederen is louter indicatief. Ingeval van een abnormale vertraging, bezit de Klant het recht om het order per aangetekend schrijven te beëindigen, en dit op voorwaarde dat JVL Support de betrokken levering nog steeds niet uitgevoerd heeft binnen een periode van één maand nadat JVL Support per aangetekende brief daartoe in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt tevens uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel ten aanzien van JVL Support, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van vergoeding.

5. JVL Support kan op elk ogenblik en zelfs na faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige situatie van samenloop bij de Klant, de tegoeden en schulden compenseren, die wederzijds bestaan tussen JVL Support en de Klant. Deze compensatie kan uitgevoerd worden, zelfs indien de schulden en vorderingen nog niet zeker, vaststaand of opeisbaar zijn, ongeacht de vorm, munteenheid of het voorwerp van de schulden en vorderingen. De berekening van zulke compensatie wordt uitgevoerd in euro na, indien nodig, een omrekening van de vreemde deviezen voor rekening van de Klant.
De juridische eigendom over de zaken dewelke het voorwerp van de facturen van JVL Support uitmaken, gaat enkel en alleen over op de Klant op het ogenblik van de integrale betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere financiële lasten. De risico’s van het verlies of de vernietiging van deze zaken zullen niettemin integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de zaak door hem of haar kan worden afgehaald of hem wordt geleverd.
De aansprakelijkheid en de vergoeding wegens mogelijke aansprakelijkheid vanwege JVL Support jegens een Klant is ten alle tijd beperkt tot het bedrag op de factuur van deze Klant, en slechts ten belope van het door de Klant effectief betaalde bedrag. JVL Support is onder geen beding aansprakelijk voor de gevolgschade of de indirecte schade van welke aard dan ook.

6. Niettegenstaande JVL Support redelijke inspanningen levert haar e-mails en de overige elektronische bestanden te vrijwaren van virussen en andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klanten om de gepaste maatregelen te nemen teneinde haar computers en IT-systeem tegen zulke virussen of defecten te beschermen. JVL Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van het ontvangen of gebruik van de elektronische communicatie en bestanden afkomstig van JVL Support.

7. JVL Support is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot de nakoming van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van JVL Support, zelfs al was deze omstandigheid reeds te voorzien ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van zaken ten gevolge van ongevallen, staking, lock-out, brand, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (waaronder begrepen de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan een derde persoon. JVL Support is niet verplicht om het ontoerekenbaar en voorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen.

8. Indien enige bepaling of deel ervan van deze algemene voorwaarden van JVL Support niet-afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet beloerden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat niet-afdwingbaar of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen JVL Support en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Een afwijking door JVL Support van deze algemene voorwaarden zal nooit als een afstand ervan kunnen beschouwd worden.

9. De relatie tussen JVL Support en haar Klanten wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn hiervoor de rechtbanken te Leuven (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van JVL Support om de vordering in te stellen en aanhangig te maken bij enig andere rechtbank.