1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.

7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door JVL Support, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

8. In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft, dan heeft deze het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen (zaterdag inbegrepen) van de aankoop af te zien. Dit kan enkel voor producten die niet op maat van de klant zijn gemaakt en geleverd (configuraties op maat, software op maat, …) en voor zover de verpakking en/of verzegeling van het gehele product (product zelf en bijgeleverde software/drivers/cd’s/…) onaangebroken is. Wel is de particuliere consument verplicht de leveringskosten te betalen en dient hij de goederen op eigen kosten terug te bezorgen op de maatschappelijke zetel van JVL Support.

9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van JVL Support.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.

11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. …

13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant.

14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 30 % betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, 35 %  bij de aanvang van de prestaties of de dienst en 35 % bij de oplevering of de voltooiing ervan.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

18. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofd van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

19. Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie door JVL Support verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product.

20. Alle foto’s op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto’s zijn niet bindend.

21. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door JVL Support voor zover als mogelijk nagekomen.
Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

22. Defecte goederen die ter herstelling aan JVL Support worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de klant die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar JVL Support opgestuurd ter herstelling, dienen bij JVL Support toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de klant, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van JVL Support.
Bij het terugsturen van goederen naar JVL Support voor herstelling, zal een forfaitair bedrag van 40 EUR exclusief BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij JVL Support werden aangekocht.
Goederen uit garantie of niet van JVL Support afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van JVL Support op risico van de klant.
Herstelde of vervangen goederen dienen steeds op de maatschappelijke zetel te worden afgehaald. Verzending is enkel mogelijk op kosten van de klant, tenzij anders bepaald.

23. Bepaalde door JVL Support geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren die n.a.v. de verkoop aan de klant zal worden meegedeeld. Goederen met een aankoopprijs beneden 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 1 week na aankoop.
Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van JVL Support, waarbij JVL Support
alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.
Om recht te hebben op deze garantie moet het defecte component steeds in de originele verpakking teruggestuurd worden. Zonder originele verpakking vervallen alle rechten op deze fabrieksgarantie.

24. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.